Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v znení účinnom od 25.5.2018 ( ďalej len „Nariadenie“) a ďalej zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

V texte nájdete informácie o spôsobe, rozsahu, účele, právnom základe, dobe spracovania, príjemcoch Vašich osobných údajov a o Vašich s tým súvisiacich  právach a ich ochrane podľa čl. 13 až 22 Nariadenia.

Prevádzkovateľom je spoločnosť ORSTAP NITRA spol. s r.o., zapísaný v OR OS NR, oddiel SRo, vl. č. 12336
a Ing. Róbert Chlebo – ORSTAP, zapísaný v OZP NR, reg. č. 403-6487
so sídlom Rastislavova 1350/323A 951 41 Lužianky (ďalej len „ORSTAP.“).

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že:

 • také spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a ORSTAP alebo pre uskutočnenie opatrení pred uzatvorením takej zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia; alebo
 • spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, ktoré sa vzťahujú na ORSTAP v podľa  čl.  6 ods. 1 písm. c) Naradenia, a to konkrétne:vybavenie reklamácie podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa; plnení ďalších povinností ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;
 • spracovanie je nevyhnutné pre oprávnený záujem ORSTAP podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, a to konkrétne spočívajúcom: vo vybavovaní Vašich otázok, sťažností alebo požiadaviek; v rozvoji a podpore vlastnej obchodnej činnosti ORSTAP, predovšetkým formou rozosielania elektronických či listinných obchodných informácií našim zákazníkom, pričom voči takémuto spracovaniu možno podať námietku (pre viac informácií pozri časť námietky v texte);
 • k spracovaniu ste udelili súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, a to konkrétne: súhlas s uverejnením Vašej fotografie a/alebo ďalších osobných údajov v listinných prospektoch ORSTAP a/alebo na internetovej stánke https://orstap.sk.

Pre účely realizácie nákupu tak realizujeme spracovanie Vašich identifikačných údajov, kontaktných údajov (vrátane údajov o prípadných kontaktných osobách), fakturačných údajov, dodacej adresy (ak sa líši od adresy fakturačnej), údajov o objednaných službách u nás a údajov súvisiacich s platbou za tieto služby. V tejto súvislosti môžeme  za účelom svojho oprávneného záujmu ďalej spracovávať údaje o Vašej obchodnej činnosti.

Pre vybavenie Vašich požiadaviek, sťažností alebo otázok spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje a obsah vzájomnej komunikácie.

Pre účely uverejnenia Vašich údajov v listinných prospektoch a/alebo internetovej stránke https://orstap.sk spracovávame Vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje, obrazové údaje (podobizeň), prípadne aj informácie o profesijnom živote.

Vaše osobné údaje spracovávame automatizovane v informačných systémoch, ako aj manuálne prostredníctvom svojich zamestnancov, prípadne zamestnancov príjemcu.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:

údaje ste nám sami poskytli predovšetkým v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo v rámci súhlasu so spracovaním osobných údajov;
údaje pochádzajú zo svojím účelom kompatibilných verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, ako sú napríklad Obchodný register, Živnostenský register alebo Insolvenčný register, Slovenská advokátska komora, verejný register finančných agentov a pod..
Vaše osobné údaje budú spracovávané  po dobu trvania uzavretej zmluvy ďalej v priebehu premlčacej doby akéhokoľvek nároku vyplývajúceho zo zmluvy. Po uplynutí tejto doby Vaše osobné údaje zlikvidujeme, ibaže bude oprávnený/povinný tieto údaje spracovávať na základe iného právneho titulu. Vaše osobné údaje budú  rovnako spracovávané po dobu vedenia prípadných súdnych sporov.

Ak však Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, potom sú takéto osobné údaje u nás uložené najdlhšie počas doby, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas s takým spracovaním, t. j. po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu alebo do odvolania Vášho súhlasu, ak ho odvoláte ešte pred uplynutím tejto doby.

Pre účely priameho marketingu realizovaného na základe nášho oprávneného záujmu budú Vaše osobné údaje u nás uložené najdlhšie  do uplynutia doby 5 rokov odo dňa ukončenia Vášho zmluvného vzťahu s ORSTAP.

Dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté Vaše osobné údaje, budeme v prípadoch, kde mu to ukladá všeobecne záväzný predpis archivovať počas predpísanej doby.

ORSTAP môže Vaše osobné údaje v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu odovzdávať nasledujúcim kategóriám príjemcom: svojim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu  s Vami, napríklad dodávateľom informačných technológií, dopravcom, subjektom zaisťujúcim dodávky produktov ORSTAP, subjektom spravujúcim účtovníctvo, našim obchodným partnerom, atď.; iným subjektom v prípadoch, kedy poskytnutie takých údajov nám nariaďujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo ak je to nutné pre ochranu oprávnených záujmov ORSTAP (napríklad súdom, Polícii SR, atď).

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi máte široké práva:

 • Právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame a o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov (ak nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb).
 • Právo na opravu – môžete požiadať o opravu nepresných  alebo nekompletných údajov, ktoré o Vás spracovávame.
 • Právo na výmaz – môžete požiadať o vymazanie Vašcih osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií: osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie; vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich takého spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu; Vaše osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej právom Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahuje; Vaše osobné údaje boli zhromaždené  v súvislosti a ponukou služieb informačnej spoločnosti; Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne.
 • Právo obmedzenia spracovania – môžete požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií : popreli ste presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť; spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia; osobné údaje už nepotrebujeme pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods.1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody ORSTAP prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch spracovania osobných údajov založených na súhlase alebo zmluve a spracovávaných automatizovane máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli a právo predať tieto údaje niekomu inému a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel, na ktorý ste nám udelili súhlas kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcnosti.
 • Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov realizovaného na základe nášho oprávneného záujmu a pre účely priameho marketingu.
 • Právo byť informovaný – máte právo byť informovaný v prípade, že nastalo porušenie zabezpečenia Vašich osobných údajov, keď je pravdepodobné, že tento prípad bude mať za následok vysoké riziko pre práva  a slobody fyzických osôb vrátane Vás.
 • Právo vo vzťahu k automatizovanému spracovaniu – máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka.
 • Právo podať sťažnosť – ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované   Nariadenie, máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, internetová adresa: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk. Za účelom uplatnenia svojich práv podľa Nariadenia alebo v prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností sa na nás možete obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy predajna@orstap.sk alebo písomne na adrese spoločnosti ORSTAP NITRA spol. s r.o. a Ing. Róbert Chlebo – ORSTAP, so sídlom Rastislavova 1350/323A 951 41 Lužianky. Akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám udelili, môžete kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať, a to nižšie uvedenými spôsobmi.

Súhlas so zasielaním elektronických a listinných obchodných informácií možno odvolať: zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu predajna@orstap.sk.

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súvislosti s uverejnením Vašich osobných údajov v našich listinných prospektoch alebo na internetovej stránke https://orstap.sk možno odvolať: zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu predajna@orstap.sk.

Vaše prípadné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov však nebude mať účinky na spracovanie, ktoré prebehlo pred odvolaním Vášho súhlasu, ani na jeho zákonnosť.

Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu, ktoré je realizované bez Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku, a to zaslaním e-mailom na e-mailovú adresu predajna@orstap.sk alebo písomne na adresu sídla spoločnosti.

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie navštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Vaše osobné údaje nesprístupňujeme tretím stranám iným ako Google Analytics od spoločnosti Google. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Všetky informácie sú anonymné (monitorujú len trendy, ako je napríklad reťazec kliknutí užívateľov) a tieto nie je možné priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe.